ONG d'Education pour le Développement
Récepissé n°99/799/MPCFE/SG/DGPDGS/SONG du 15 Novembre 1999
 
 
IREO MPIARO NY ZON’OLOMBELONAFampidirana

Natao ity fampahafantarana ity mba hanamafisana ireo asa goavana vitan’ireo Mpiaro ny Zon’Olombelona. Miantefa voalohany amin’ireo manam-pahefana izy ity, amin’ireo ONG eto amin’ny firenena misy azy sy ny iraisam-pirenena, amin’ireo mpiasa ao amin’ny Firenena Mikambana, amin’ireo mpikatroka lohandohany ao amin’ny sehatra tsy miankina (ao anatiny koa ny fikambanana iraisam-pirenena) ary hoan’ireo Mpiaro ny Zon’Olombelona ireo indrindra indrindra.

Mikendry ny daholobe koa ity ary mety hanampy ireo mpanao gazety, indrindra fa ny hampitan’izy ireo ny fampahafantarana momba ny asa sy ny zavamisy momba ny Mpiaro ny Zon’Olombelona.

Raha ny tena marina, ity fampahafantarana ity dia natao mba:
  1. Hahatonga ireo governemanta sy ireo za-draharaha isan-tsokajiny izay mifanerasera mandrakariva amin’ireo Mpiaro ny Zon’Olombelona mba hahalala haingana ny ataohoe “Mpiaro ny Zon’Olombelona” sy ireo asa sahaniny.
  2. Hanindry mafy ny Zo amin’ny fiarovana ny Mpiaro ny Zon’Olombelona;
  3. Hanamafy orina ny fiarovana ireo Mpiaro ny Zon’Olombelona amin’ireo fiantraihana ratsy amelezana ny asa ataon’izy ireo.
  4. Hanome fitaovana fanaovana fanentanana sy fiofanana ho an’ireo Mpiaro ny Zon’Olombelona.
Ity fampahafantarana ity koa dia misy fandalinana fohy momba ny “FANAMBARANA NY AMIN’NY ZO SY NY ADIDIN’NY OLONA TSIRAIRAY, VONDRON’OLONA SY FIKAMBANANA SOSIALY” hampivoatra sy hiaro ny Zon’Olombelona ary ny fahafahana fototra nekena eran-tany miaraka koa amin’ny sombin’asa sy fomba fiasan’ny ‘REPRESENTANT SPECIAL DU SECRETAIRE GENERAL’ momba ireo trangan-javatra mpahazo ireo Mpiaro ny Zon’Olombelona.

Ny Fanambarana momba ny Mpiaro ny Zon’Olombelona dia manamarina fa ny tsirairay dia manana adidy ny hampivoatra sy hiaro ny Zon’Olombelona. Amin’izany, ary mety ho ambonin’izany aza, ity fampahafantarana ity dia mikendry ny hampahery hatrany ireo olona hiaro ny Zon’Olombelona, ka hahatonga azy ireo indrindra ho tonga “Mpiaro ny Zon’Olombelona” koa.

I. MOMBA IREO « DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME »

Ny fiteny hoe «défenseur des droits de l’homme» na “Mpiaro ny Zon’Olombelona” dia manondro ny olona tsirairay na mikambana amin’olona hafa, miasa ho an’ny fampivoarana na ny fiarovana ny Zon’Olombelona. Ireo “Mpiaro ny Zon’Olombelona” dia fantatra avy hatrany amin’ny asa ataony aloha, ka ny fomba tsara indrindra hamaritana io teny io dia ny fanolorana ny asa fanaony (Jereo ny fizarana A etsy ambany) sy ny tontolo manodidina ny asa ataony (Jereo ny fizarana B etsy ambany), kanjo lazaina fa tsy lisitra manontolo akory ireo ao anatin’izany.
  1. Inona no asan’ny Mpiaro ny Zon’Olombelona?
1. Ireo Zon’Olombelona manontolo ho an’ny rehetra

Ny “Mpiaro ny Zon’Olombelona” dia olona izay miaro na inona na inona amin’ireo Zo fototra amin’ny anaran’olona iray na vondron’olona iray.

Ny “Mpiaro ny Zon’Olombelona” dia mikatsaka ny hampivoatra sy hiaro ny Zo sivily sy politika ary koa ny hampivoatra, hiaro sy hampanjary ny zo ara-toekarena, sosialy sy koltoraly.

Ny “Mpiaro ny Zon’Olombelona” dia mandray andraikitra isaky ny misy tranga miseho mifandraika amin’ny fanitsakitsahana Zon’Olombelona, ohatra ireo famonoana ny voapanga tsy misy fitsarana, ny fampijaliana,    ny fisamborana sy fampigadrana tsy ara-dalàna, ny fandratrana ny vihim-behivavy, ny fanavakavahana, ireo olana momba ny fampikaramana tsy ara-drariny, ireo fandroahana amboletra atao amin’ny fonenan’ny olona, ny fahasarotana hahazo fitsaboana mba ho salama na ireny fanapariahana fako mampidi-doza sy ny fiantraihany amin’ny tontolo iainana koa aza.

Miaro ireo Zo Fototra koa izy ireo toy ny Zo ho velona, hanan-tsakafo sy rano fisotro madio, ho salama tsara arak’izay azo tanterahina, hanana trano fonenana tsy mahamenatra, hanana anarana sy ny maha-olom-pirenena azy, hianatra, ho afaka miriaria an-kalalahana ary tsy avakavahinaamin’ny hafa. Indraindray dia miahy manokana ny sokajin’olona toy ny vehivavy, ny ankizy, ny tompon-tany, ny mpialokaloka sy mpiavy ary irei vitsy an’isa mpivahiny, ara-poko na ara-lenta ireo “Mpiaro ny Zon’Olombelona” ireo.

Ny fiteny hoe «défenseur des droits de l'homme» dia nampiasaina matetika nanomboka tamin’ny nankatoavana ny  « Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme » tamin’ny taona 1998.
Talohan’izany, ny teny izay fampiasa koa dia ny hoe « miaramila », « mpikatroka za-draharaha », « mpiasa » na « mpiambina » ny zon’olombelona.Fa ny filaza hoe “Mpiaro ny Zon’Olombelona” no tsapa fa mahavoalaza azy marina kokoa sy tena ilaina.

2. Ny Zon’Olombelona n’aiza n’aiza

Ireo “Mpiaro ny Zon’Olombelona” dia miasa manerana izao tontolo izao : any amin’ireo firenena sarahin’ny savorovoro anaty ara-tafika na ireo firenena milamina ihany koa, amin’ireny firenena tsy mandala ny demokrasia na ireo izay tsara orina ara-demokratika ihany koa. Amin’ireo firenena mbola eo an-dalam-pandrosoana na ireo izay efa mandroso.

Miezaka ireo “Mpiaro ny Zon’Olombelona” ireo mba hampivoatra sy hiaro ny Zon’Olombelona ao anatin’ireny zava-mitranga sarotra aravona rehetra toy ny fiaraha-monina amin’ny olona voan’ny Sida, ny olana momba ny fampandrosoana, ny fifindra-monina, ny politika fampifanandrifiana ny foto-drafitrasa sy ny tetezamita politika.

3. Mikatroka eo amin’ny faritra, ny firenena, ny fari-pirenena, ny sehatra iraisam-pirenena.

Ny ankamaroan’ireo “Mpiaro ny Zon’Olombelona” dia miasa ao amin’ny toerana misy azy na nasionaly, mba hampivoatra ny fanajana ny Zon’Olombelona ao amin’ny fokontany misy azy, na tanàna na firenena. Ny mpifandray amin’izy ireo matetika moa dia ny manam-pahefana ao an-toerana izay natao hiantoka ny fanajana ny zon’olombelona ao amin’ny toerana misy azy sy manerana ny firenena ihany koa. Fa ireo izay miasa eo anivon’ny fari-pirenena sy iraisam-pirenena kosa dia miambina, ohatra, ireo trangan-javatra momba ny zon’olombelona ao amin’ny fari-pirenena na maneran-tany ka manao ny serasera momba ny fahalalana fantany amin’ireo rafitra eo amin’ny fari-pirenena na iraisam-pirenena mahefa toy ny Mpitatitra Manokana ao amin’ny Vaomieran’ny Zon’Olombelona miasa eo anivon’ny Firenena Mikambana (ONU) na ny Mpanalalana Ifanekena ao amin’ny ONU.

Matetika dia matetika tokoa ny “Mpiaro ny Zon’Olombelona” no mikatroka amin’ny sehatra isan’ambaratongany: mikarakara manokana ireo olana eo an-toerana sy eo amin’ny firenena izy ireo, fa miara-miasa koa amin’ireo rafitra misy ao amin’ny fari-pirenena sy iraisam-pirenena izay heverina ho afaka manampy azy ireo mba hanatsara ny trangan-javatra momba ny Zon’Olombelona eo amin’ny fireneny.

4. Manangona sy mandefa  ireo vaovao momba ny fanitsakitsahana ny Zon’Olombelona

Ny “Mpiaro ny Zon’Olombelona” dia manao fanadihadihana (enquête) momba ny fanitsakitsahana, manangona ireo vaovao ary mampahafantatra ireny. Azon’izy ireo atao, ohatra, ny mandamina asa hanetsehana ny vahoaka sy ireo mpikatroka voalohany eo amin’ny sehatra politika sy ara-pitsarana mba hahazoana antoka amin’izay hiafaran’ny fanadihadihana izay nataon’izy ireo ka mba hisian’ny vokatra ara-pitsaran’ny fanjakana tamin’ireo fanitsakitsahana zon’olombelona azo porofo. Matetika moa dia ny Fikambanana Mpiaron’ny Zon’Olombelona hatrany ny mampahafantatra ny zavatra tsapany eo am-pamoahana matetika izany.
(Mbola hitohy ... )

http://ymca-tulear-madagascar.wifeo.com/images/d/ddh/DDHI-TUL.jpg

5. Aider les victimes de violations des droits de l’homme

L’essentiel de l’activité des défenseurs des droits de l’homme consiste à aider les personnes dont les droits ont été violés. En enquêtant sur les violations et en les signalant, ils peuvent contribuer à y mettre un terme, à empêcher qu’elles ne se reproduisent et à assister les victimes devant les tribunaux. Certains défenseurs des droits de l’homme offrent une assistance juridique aux victimes et les représentent en justice, d’autres les conseillent et les aident à se réadapter.

6. Agir pour défendre le principe de responsabilité et mettre fin à l’impunité

De nombreux défenseurs des droits de l’homme s’efforcent de défendre le principe de responsabilité en matière d’application des normes juridiques relatives aux droits de l’homme. De manière générale, il peut s’agir d’exercer une pression sur les autorités et d’exhorter l’État à intensifier ses efforts en vue de s’acquitter des obligations internationales en matière de droits de l’homme qu’il a contractées en ratifiant des instruments internationaux. Plus spécifiquement, l’importance qu’ils attachent à la responsabilisation peut conduire les défenseurs des droits de l’homme à témoigner, soit publiquement (dans un journal, par exemple) soit devant une cour ou un tribunal, de violations des droits de l’homme qui ont déjà été commises. De cette manière, ils peuvent contribuer à faire en sorte que justice soit rendue et qu’il soit mis fin à l’impunité, empêchant ainsi de nouvelles violations. Un grand nombre de défenseurs se consacrent exclusivement à la lutte contre l’impunité, souvent par l’intermédiaire d’organisations créées à cette fin. Les mêmes groupes de défenseurs peuvent aussi s’attacher à renforcer la capacité de l’État de traduire en justice les auteurs de violations, par exemple en dispensant aux procureurs, juges et policiers une formation dans le domaine des droits de l’homme.

7. S’engager en faveur d’une meilleure gouvernance et d’une meilleure politique

Certains défenseurs des droits de l’homme s’efforcent essentiellement d’encourager un gouvernement dans son ensemble à s’acquitter de ses obligations en matière de droits de l’homme, par exemple en publiant des informations sur ses antécédents en la matière et en surveillant les progrès accomplis. D’autres insistent sur la bonne gouvernance, préconisant la démocratisation et la lutte contre la corruption et l’abus de pouvoir, et expliquant à la population comment voter et pourquoi il est important de participer aux élections.

8. Contribuer à l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme

Les défenseurs des droits de l’homme apportent une contribution essentielle, en particulier par l’intermédiaire de leurs organisations, à l’application concrète des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. De nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) et intergouvernementales aident à mettre sur pied des projets de logement et de soins de santé, et des activités rémunératrices viables en faveur de communautés pauvres et marginalisées. Elles aident celles-ci à acquérir des compétences essentielles et leur fournissent des équipements, notamment informatiques, pour étendre leur accès à l’information.

Cette catégorie mérite une attention particulière car ses membres ne sont pas toujours présentés comme des défenseurs des droits de l’homme, et eux-mêmes n’utilisent pas toujours l’expression «droits de l’homme» pour décrire leur travail, privilégiant des termes tels que «santé», «logement» ou «développement», qui reflètent leur domaine d’activité. De fait, beaucoup de ces activités de défense des droits de l’homme sont regroupées sous le terme général d’action en faveur du développement. De nombreuses ONG et de nombreux organes de l’ONU entrent dans cette catégorie. Leur travail, de même que celui des autres défenseurs des droits de l’homme, est essentiel pour le respect, la protection et l’application des normes relatives aux droits de l’homme, et ils ont besoin, et méritent totalement, que leurs activités soient protégées par la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme.

9. Éducation et formation dans le domaine des droits de l’homme

Les défenseurs des droits de l’homme mènent une autre action importante, à savoir l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Dans certains cas, ces activités d’éducation consistent en une formation à l’application des normes relatives aux droits de l’homme dans le cadre de l’exercice d’une profession, ce qui est le cas notamment pour les juges, les avocats, les policiers, les soldats ou les observateurs des droits de l’homme. Dans d’autres cas, l’éducation couvre un champ plus vaste et comprend l’enseignement des droits de l’homme dans les écoles et les universités ou la diffusion d’informations sur les normes relatives aux droits de l’homme auprès du public ou des populations vulnérables. En résumé, les outils les plus fréquemment utilisés par les défenseurs des droits de l’homme sont la collecte et la diffusion d’informations, la sensibilisation et la mobilisation de l’opinion publique. Néanmoins, comme cela a été décrit dans cette section, les défenseurs des droits de l’homme diffusent aussi des informations en vue de former d’autres personnes ou de leur donner les moyens d’agir. Ils participent activement à l’instauration des conditions matérielles nécessaires pour faire des droits de l’homme une réalité, par exemple en améliorant le logement et l’alimentation ou en renforçant le développement. Ils œuvrent en faveur de l’évolution démocratique afin d’accroître la participation des citoyens à la prise de décisions qui orientent leur existence et de renforcer la bonne gouvernance. Ils contribuent également à l’amélioration de la situation sociale, politique et économique, à la réduction des tensions sociales et politiques, à l’édification de la paix aux niveaux national et international, et à la sensibilisation aux droits de l’homme, tant à l’échelle des pays que de la communauté internationale.

B. Qui peut être un défenseur des droits de l’homme?

Il n’y a pas de réponse précise à la question de savoir qui est ou peut être un défenseur des droits de l’homme. La Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme (voir annexe I) se réfère aux «individus, groupes et associations [qui contribuent à] l’élimination effective de toutes les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples et des personnes» (quatrième alinéa du préambule). Selon cette définition large, il peut s’agir de toute personne ou de tout groupe de personnes qui s’occupe de promouvoir les droits de l’homme, l’éventail allant des organisations intergouvernementales basées dans les plus grandes villes du monde aux individus actifs dans leur communauté. Les défenseurs des droits de l’homme peuvent être des hommes ou des femmes de n’importe quel âge, de n’importe quelle région du monde et de n’importe quel milieu professionnel ou autre. Il importe de noter en particulier qu’ils ne travaillent pas tous dans des ONG ou des organisations intergouvernementales et qu’ils peuvent aussi être de hauts responsables de l’administration, des fonctionnaires ou des membres du secteur privé.

1. Défendre les droits de l’homme dans son travail de tous les jours, en tant que salarié ou à titre bénévole

Les défenseurs des droits de l’homme les plus visibles sont ceux dont le travail quotidien consiste précisément à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, par exemple les observateurs des droits de l’homme qui travaillent avec les organisations nationales actives dans ce domaine, les médiateurs pour les droits de l’homme ou les juristes spécialisés dans les droits de l’homme. Néanmoins, ce qui caractérise le mieux un défenseur des droits de l’homme, ce n’est ni son titre ni le nom de l’organisation pour laquelle il travaille mais plutôt la nature du travail qu’il accomplit. Il n’est pas indispensable qu’il soit connu pour être un «militant des droits de l’homme» ou qu’il travaille pour une organisation dont le nom fait référence aux droits de l’homme. De nombreux fonctionnaires des Nations Unies sont des défenseurs des droits de l’homme même si leur travail quotidien est désigné différemment, par exemple comme étant en rapport avec le développement. De même, les membres du personnel national et international des ONG du monde entier qui s’occupent de problèmes humanitaires peuvent généralement être qualifiés de défenseurs des droits de l’homme. Les personnes qui informent les communautés au sujet du VIH/sida, celles qui militent en faveur des droits des populations autochtones, les défenseurs de l’environnement et les bénévoles qui travaillent pour le développement jouent également un rôle déterminant en tant que défenseurs des droits de l’homme. Nombreux sont ceux qui défendent les droits de l’homme à titre professionnel et dont le travail est rémunéré. Cependant, beaucoup d’autres travaillent également en tant que professionnels mais à titre bénévole, et ne reçoivent donc aucun salaire. Les moyens financiers des organisations de défense des droits de l’homme étant souvent très limités, la collaboration de ces bénévoles est précieuse. De nombreuses activités professionnelles qui ne concernent pas directement les droits de l’homme ont des liens occasionnels avec eux. Par exemple, les juristes spécialisés en droit commercial ne s’occupent pas fréquemment de problèmes en rapport avec les droits de l’homme et on ne peut pas les qualifier systématiquement de défenseurs des droits de l’homme. Pourtant, il peut leur arriver, en travaillant sur certaines affaires, de contribuer à la promotion ou à la protection des droits de l’homme. De même, les dirigeants syndicaux accomplissent des tâches très variées qui n’ont souvent aucun rapport avec les droits de l’homme, mais lorsqu’ils s’emploient spécifiquement à promouvoir ou à protéger les droits fondamentaux des travailleurs, on peut les considérer comme des défenseurs des droits de l’homme. De la même manière, les journalistes ont pour principale mission de rassembler des informations et de les diffuser auprès du public par l’intermédiaire de la presse écrite et audiovisuelle, et, en général, leur mission n’est pas de défendre les droits de l’homme. Cependant, ils sont nombreux à le faire, par exemple lorsqu’ils signalent des atteintes aux droits de l’homme et témoignent de ce qu’ils ont vu. Les enseignants qui inculquent à leurs élèves les principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme jouent un rôle similaire. Les médecins et autres professionnels de la santé qui soignent les victimes de violations des droits de l’homme et les aident à se réadapter peuvent eux aussi être considérés comme des défenseurs des droits de l’homme lorsqu’ils accomplissent ce type de travail. Les médecins ont en outre des obligations spéciales en vertu du serment d’Hippocrate. Ceux qui contribuent à garantir la justice - juges, policiers, avocats, entre autres - ont souvent un rôle particulier à jouer et font parfois l’objet de pressions considérables visant à leur faire prendre des décisions qui soient favorables à l’État ou à d’autres entités puissantes telles que les organisations criminelles. Lorsque ces membres de l’appareil judiciaire font un effort particulier pour garantir l’accès à une justice équitable et impartiale et, partant, les droits fondamentaux connexes des victimes, on peut dire qu’ils agissent en tant que défenseurs des droits de l’homme. Les personnes exerçant d’autres professions ou types d’emplois qui n’ont, a priori, rien à voir avec les droits de l’homme, peuvent être aussi amenées à faire «un effort particulier». Ainsi, elles choisissent parfois de faire leur travail d’une manière qui apporte un soutien spécifique aux droits de l’homme. Par exemple, certains architectes décident de concevoir leurs projets de manière à prendre en considération des droits fondamentaux pertinents, tels que le droit à un logement (temporaire) convenable des ouvriers qui seront appelés à travailler sur le chantier, ou bien le droit des enfants d’exprimer leur opinion à propos de la configuration d’un bâtiment qui les concerne particulièrement.

2. Défendre les droits de l’homme dans un contexte non professionnel

De nombreuses personnes se comportent comme des défenseurs des droits de l’homme en dehors de tout contexte professionnel. Par exemple, l’étudiant qui incite des camarades à organiser une campagne pour mettre fin à la torture dans les prisons peut être qualifié de défenseur des droits de l’homme. L’habitant d’une communauté rurale qui organise une manifestation des membres de la communauté contre la dégradation de leurs terres agricoles par des déchets industriels peut lui aussi être considéré comme un défenseur des droits de l’homme. L’homme politique qui s’élève contre la corruption endémique qui sévit dans un gouvernement est un défenseur des droits de l’homme étant donné qu’il agit pour promouvoir la bonne gouvernance et protéger certains droits menacés par cette corruption. Les personnes qui déposent lors des procès des auteurs de violations des droits de l’homme, et les témoins qui fournissent des informations aux organismes internationaux de protection des droits de l’homme ou aux instances judiciaires nationales afin de les aider à combattre de tels crimes, sont également considérés comme des défenseurs des droits de l’homme. Partout dans le monde, des gens luttent pour la réalisation des droits de l’homme en fonction de leur situation et à leur façon. Certains défenseurs des droits de l’homme ont une renommée internationale mais la majorité d’entre eux demeurent anonymes. Le fonctionnaire d’une collectivité locale, le policier qui défend le droit, le professionnel du spectacle qui se sert de son influence pour attirer l’attention sur les injustices peuvent tous jouer un rôle dans la promotion des droits de l’homme. L’important est de considérer ce que font ces personnes pour défendre les droits de l’homme et, dans certains cas, de se demander si elles font cet «effort particulier». Il est manifestement impossible de recenser les contextes très variés dans lesquels interviennent des défenseurs des droits de l’homme. Toutefois, la plupart d’entre eux ont à cœur d’aider les autres, sont foncièrement attachés aux principes internationaux relatifs aux droits de l’homme, croient en l’égalité et à la non-discrimination et font preuve de détermination, voire, dans certains cas, d’un énorme courage.

C. Les défenseurs des droits de l’homme doivent-ils répondre à des critères minimums?

Aucune «qualification» n’est requise pour être défenseur des droits de l’homme, et la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme indique clairement, comme cela a été expliqué plus haut, que nous pouvons tous être un défenseur si nous le souhaitons. Néanmoins, la question de savoir à quels «critères» les défenseurs des droits de l’homme doivent satisfaire est complexe, et la Déclaration affirme sans ambiguïté que ceux-ci ont autant de responsabilités que de droits. La présente Fiche d’information met l’accent sur les trois principaux éléments suivants:

              = Accepter l’universalité des droits de l’homme

Les défenseurs des droits de l’homme doivent accepter l’universalité des droits de l’homme telle que définie dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Aucun individu ne peut rejeter certains droits fondamentaux et s’ériger en défenseur des droits de l’homme au motif qu’il en défend d’autres. Par exemple, il serait inacceptable de défendre les droits fondamentaux des hommes tout en niant que les femmes aient des droits égaux.

              = Qui a tort et qui a raison - quelle différence cela fait-il?

Le deuxième élément important touche à la validité des arguments invoqués. Pour être un authentique défenseur des droits de l’homme, le fait d’avoir des arguments valides ou non n’est pas essentiel. Ce qui compte vraiment, c’est de défendre un droit fondamental. Par exemple, un groupe de personnes peut défendre le droit des membres d’une communauté rurale d’être propriétaires des terres sur lesquelles ils vivent et qu’ils cultivent depuis plusieurs générations. Ces personnes peuvent organiser des manifestations contre des entités économiques privées qui prétendent être propriétaires de toutes les terres de la région. En ce qui concerne la propriété des terres, elles peuvent avoir raison ou tort. Cependant, lorsqu’il s’agit de déterminer si elles sont d’authentiques défenseurs des droits de l’homme, la question de savoir si elles ont raison ou tort sur le plan juridique n’est pas pertinente. Ce qui compte avant tout, c’est de savoir si leurs préoccupations relèvent ou non de la sphère des droits de l’homme. Il s’agit là d’une question très importante car, dans de nombreux pays, les défenseurs des droits de l’homme sont souvent perçus par l’État, voire par le public comme étant dans l’erreur parce qu’ils ne retiennent qu’un aspect de la situation. Ils s’entendent dire alors qu’ils ne sont pas de «véritables» défenseurs des droits de l’homme. De même, ceux qui défendent les droits de prisonniers politiques ou de membres de groupes d’opposition armée sont souvent considérés par les autorités comme des partisans des partis ou groupes en question, simplement parce qu’ils défendent les droits des personnes concernées.

Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du10 décembre 1948: voir la Fiche d'information no 2, La Charte internationale des droits de l'homme (Rev.1). Ce raisonnement n’est pas valable. Les défenseurs des droits de l’homme doivent être définis et acceptés en fonction des droits qu’ils défendent et de leur droit à agir de la sorte. Action pacifique Enfin, les défenseurs des droits de l’homme doivent mener des actions pacifiques afin de se conformer à la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme.

II. VIOLATIONS COMMISES CONTRE LES DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME ET AUTRES DIFFICULTÉS AUXQUELLES ILS SONT CONFRONTÉS

Les défenseurs des droits de l’homme ne courent pas toujours des risques liés à leur activité, et ils sont même généralement bien protégés dans quelques États. Toutefois, la gravité et l’ampleur des représailles dont ils ont fait l’objet ont été l’une des principales raisons de l’adoption de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et de la création du mandat de Représentant spécial du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme.

Le Représentant spécial s’est dit préoccupé par la situation des défenseurs des droits de l’homme dans tous les pays, tant dans les nouvelles démocraties que dans les pays où les institutions, les pratiques et les traditions démocratiques sont établies de longue date. Toutefois, l’accent a été mis en particulier sur les pays:
                a) en proie à un conflit armé interne ou à de graves troubles civils;
          b) où les protections et garanties légales et institutionnelles des droits de l’homme ne sont pas pleinement assurées, voire sont inexistantes.

De nombreux défenseurs des droits de l’homme ont vu leurs droits violés dans toutes les régions du monde. Ils ont été victimes d’exécutions, d’actes de torture, de brutalités, d’arrestations et de détentions arbitraires, de menaces de mort, de harcèlement et de diffamation, et de restrictions de la liberté de mouvement, d’expression, d’association et de réunion. Ils ont également fait l’objet de fausses accusations et de procès et de condamnations irréguliers.

Le plus souvent, les violations sont dirigées soit contre les défenseurs des droits de l’homme eux-mêmes, soit contre les organisations et mécanismes dans le cadre desquels ils exercent leur activité. Il peut également arriver que, pour faire pression sur les défenseurs, les membres de leur famille soient victimes de violations. Certains défenseurs des droits de l’homme courent davantage de risques en raison de la nature des droits qu’ils cherchent à protéger. Les femmes défenseurs des droits de l’homme sont parfois confrontées à des risques liés à leur sexe, et méritent une attention particulière.

Dans la plupart des cas, les actes commis contre les défenseurs des droits de l’homme violent à la fois le droit international et le droit interne. Cependant, dans quelques pays, la législation interne, elle-même contraire au droit international des droits de l’homme, est utilisée contre les défenseurs.

A. Exemples d’actes commis contre les défenseurs des droits de l’homme

Les paragraphes ci-dessous rendent compte d’un certain nombre de violations dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme, ainsi que des obstacles auxquels ils sont confrontés dans le cadre de leur activité. Ces actes, dont certains peuvent n’avoir lieu qu’une seule fois, continuent bien souvent d’avoir des conséquences pour les défenseurs et leur famille pendant des mois, voire des années.

Des menaces de mort, par exemple, peuvent contraindre les défenseurs des droits de l’homme à bouleverser leurs habitudes de vie, ainsi que celles de leur famille immédiate, voire à quitter leur pays et à demander temporairement l’asile à l’étranger.

Un grand nombre de défenseurs des droits de l’homme ont été assassinés en raison de leur activité. Ils ont été enlevés par des personnes non identifiées, ou quelquefois par des membres des forces de sécurité, puis ils ont été retrouvés morts ou ont complètement disparu. Des défenseurs ont été gravement blessés lors d’une tentative d’assassinat et ont dû être hospitalisés.

Dans quelques régions du monde, les menaces de mort sont un moyen courant de faire pression sur les défenseurs des droits de l’homme et de les intimider pour qu’ils arrêtent leur activité. Les menaces sont souvent anonymes, et formulées par téléphone ou par lettre. Il arrive parfois qu’elles émanent de personnes connues du défenseur, mais que la police refuse d’ouvrir une enquête ou d’inculper leurs auteurs.

L’absence de réaction efficace de la police ou de l’appareil judiciaire aux meurtres et aux menaces de mort crée un climat d’impunité qui encourage ces violations et contribue à ce qu’elles se perpétuent. Les défenseurs des droits de l’homme sont quelquefois kidnappés pendant des périodes plus ou moins longues et brutalisés durant leur captivité.

Les militaires, la police et les membres des forces de sécurité ont eu recours à des violences extrêmes, confinant à des actes de torture, pour contraindre les défendeurs à faire de faux aveux, ou bien en représailles contre des défenseurs ayant dénoncé des violations commises par les forces de sécurité.

L’arrestation et la détention arbitraires des défenseurs des droits de l’homme sont courantes, et pratiquées le plus souvent sans mandat d’arrêt et en l’absence de toute inculpation officielle. Les défenseurs sont quelquefois placés en détention provisoire, pendant de très longues périodes, sans aucun contrôle judiciaire, et dans des conditions extrêmement difficiles. Ils peuvent alors être particulièrement vulnérables aux brutalités, aux mauvais traitements et à la torture. Il arrive que des défenseurs des droits de l’homme fassent l’objet d’inculpations pénales ou autres débouchant sur des poursuites et une condamnation.

Le fait de manifester pacifiquement, de porter plainte pour mauvais traitements infligés par la police, de participer à une réunion de militants des droits des populations autochtones, ou de simplement tendre une banderole en hommage aux victimes de violations des droits de l’homme ont donné lieu à des poursuites pour des motifs aussi variés que corruption, troubles à l’ordre public et/ou hooliganisme.

Dans ces affaires, les tribunaux ont prononcé des condamnations à de longues peines d’emprisonnement, à l’internement forcé dans des établissements psychiatriques et à «la rééducation par le travail». Les actes de harcèlement des défenseurs des droits de l’homme sont extrêmement courants et rarement signalés. Ils sont presque toujours commis par les autorités dans des circonstances très variées.

Les défenseurs des droits de l’homme sont surveillés et leur ligne téléphonique peut être coupée ou placée sur écoute. Leurs documents d’identité et de voyage peuvent être confisqués, afin de les empêcher de se rendre à l’étranger pour participer à des conférences sur les droits de l’homme. Les avocats qui défendent les droits de l’homme ont été menacés de radiation ou ont été soumis à une procédure d’enquête. Les défenseurs ont été victimes de harcèlement administratif; ils ont, par exemple, été contraints de payer de fortes amendes pour une faute administrative mineure, ou de se présenter régulièrement, pendant de longues périodes, à une administration pour une raison indéterminée.

Des juges n’ont pas été autorisés à présider certaines affaires particulières, ou ont été soudainement mutés, obligeant toute leur famille à déménager dans une autre région du pays. Les défenseurs des droits de l’homme ont été victimes de campagnes de diffamation, des allégations calomnieuses contre leur intégrité et leur moralité étant véhiculée par les médias contrôlés par l’État. Des plaintes infondées ont été déposées pour discréditer des organisations non gouvernementales indépendantes et des journalistes qui dénoncent les atteintes aux droits de l’homme.

Des déclarations fallacieuses ont été faites publiquement au sujet des défenseurs et de leur travail, ceux-ci étant notamment présentés comme des terroristes, des rebelles, des agents subversifs ou des militants de partis politiques d’opposition. Les autorités de l’État et les médias qu’elles contrôlent ont mis sur le même plan les défenseurs des droits de l’homme et les personnes qu’ils protègent; par exemple, ceux qui défendent les droits des membres de groupes d’opposition armés ont été eux-mêmes présentés comme appartenant à ces groupes.

Les politiques, la législation et les procédures présentées comme des mesures «de sécurité» sont parfois appliquées de manière à limiter l’activité des défenseurs des droits de l’homme, lorsqu’elles ne les visent pas directement. Pour de prétendues raisons de sécurité, il est arrivé que des défenseurs des droits de l’homme ne soient pas autorisés à quitter leur domicile, et que la police ou d’autres membres des forces de sécurité les convoquent pour les intimider et leur ordonner d’arrêter toute activité en faveur des droits de l’homme. Les défenseurs ont été poursuivis et inculpés sur la base de dispositions légales vagues relatives à la sécurité, et condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement.

Outre les violations dont ils sont victimes individuellement, les défenseurs des droits de l’homme se heurtent à une volonté manifeste de certains États d’entraver leur action en agissant sur leur environnement. Des organisations sont dissoutes au moindre prétexte, les moyens de financement sont supprimés ou abusivement limités; et les démarches pour faire enregistrer une organisation de défense des droits de l’homme sont intentionnellement freinées par l’administration. Les autorités de l’État entravent les réunions des défenseurs des droits de l’homme et empêchent ceux-ci de se déplacer pour enquêter sur des problèmes de droits de l’homme.

Des lois limitant l’exercice légitime de la liberté d’opinion et d’expression, de la liberté religieuse et de la liberté d’association et de mouvement, telles que les lois sur l’enregistrement des organisations non gouvernementales et la réglementation qui leur est applicable, ou la législation interdisant ou entravant la réception de l’étranger de fonds destinés à des activités relatives aux droits de l’homme, ont été promulguées et appliquées pour harceler les défenseurs des droits de l’homme et faire obstacle à leur activité. Des actions destinées à entraver l’activité des défenseurs des droits de l’homme ont visé leurs locaux ou leurs outils de travail. Les bureaux et/ou les domiciles ont fait l’objet d’attaques, de cambriolages et de perquisitions non autorisées. Les autorités ont fermé les locaux dans lesquels travaillent les défenseurs des droits de l’homme et ont également gelé leurs comptes bancaires. Des dossiers et du matériel, notamment des ordinateurs, des documents, des photographies et des disquettes, ont été volés ou confisqués. L’accès à l’Internet ou au courrier électronique international a été limité, voire tout simplement interdit. Toutes ces violations des droits des défenseurs sont aggravées par le fait que, dans de nombreux pays, les auteurs de ces actes bénéficient de l’impunité.

C. La situation des femmes défenseurs des droits de l’homme

Les femmes défenseurs des droits de l’homme ont été victimes de toutes les actions mentionnées dans la section A ci-dessus. Toutefois, leur situation et leur rôle spécifiques exigent une attention particulière dans la mesure où ces pressions peuvent avoir des conséquences différentes pour elles et où elles peuvent être confrontées à des difficultés supplémentaires. Il est essentiel que les femmes défenseurs des droits de l’homme soient protégées et soutenues dans leur activité au même titre que les hommes, et qu’elles soient pleinement reconnues en tant que défenseurs des droits de l’homme.

On trouvera, dans les paragraphes ci-après, quelques exemples (ne constituant nullement une liste exhaustive) de la manière dont les femmes défenseurs des droits de l’homme peuvent être confrontées à des pressions différentes de celles que rencontrent les hommes, et ont donc besoin d’une protection particulière. Comme cela est indiqué à la section C ci-dessous, l’État est le principal responsable des violations commises contre les défenseurs des droits de l’homme.

Toutefois, les droits des femmes défenseurs des droits de l’homme ont été souvent violés par des membres de leur propre communauté, qui peuvent être hostiles à leur activité et s’y opposer, activité que certains notables de la communauté peuvent juger contraire à leur conception du rôle traditionnel de la femme. Dans de tels cas, les autorités de l’État se sont souvent abstenues de protéger de façon satisfaisante ces femmes et leur activité contre les forces sociales qui les menacent. Dans de nombreuses régions du monde, le rôle traditionnel des femmes est perçu comme consubstantiel à la culture de la société.

De ce fait, il peut être particulièrement difficile pour les femmes défenseurs des droits de l’homme de remettre en cause certains aspects de leur culture et de leurs traditions attentatoires aux droits de l’homme. Les mutilations génitales féminines constituent un bon exemple de ces pratiques, même s’il en existe beaucoup d’autres. De même, de nombreuses femmes sont considérées par leur communauté comme une extension de la communauté elle-même. Si une femme défenseur des droits de l’homme est victime d’un viol en raison de son activité, sa famille élargie peut considérer qu’elle a couvert de honte non seulement les membres de sa famille, mais également l’ensemble de la communauté. En tant que défenseur des droits de l’homme, elle doit porter le fardeau lié à la fois au traumatisme du viol, et au fait qu’en raison de son activité de défense des droits de l’homme ses proches ont été couverts de honte. Même lorsqu’elles n’ont pas été violées ou victimes d’autres types d’agressions, les femmes qui choisissent de défendre les droits de l’homme doivent souvent affronter la colère de leur famille et de leur communauté, qui considèrent qu’elles mettent en danger leur honneur et leur culture. Les pressions visant à mettre un terme aux activités de défense des droits de l’homme peuvent être extrêmement fortes. Pour les femmes défenseurs des droits de l’homme qui ont quotidiennement la charge de jeunes enfants ou de parents âgés, il est souvent très difficile de continuer leur activité en sachant que, si elles sont arrêtées ou détenues, elles ne pourront plus s’occuper d’eux.

Cette situation continue de préoccuper les femmes défenseurs des droits de l’homme même si, un peu partout dans le monde, les hommes assument de plus en plus de responsabilités familiales. Toutefois, les femmes ont également utilisé leur rôle pour renforcer leur activité de défenseurs des droits de l’homme, par exemple, des «mères de disparus» ont créé des organisations de défense des droits de l’homme. Le fait d’être mères de victimes de violations des droits de l’homme a constitué un point de convergence extrêmement fort et leur a permis de promouvoir leur activité. La complexité des facteurs qui influencent telle ou telle question relative aux droits de l’homme peut parfois entraîner des pressions particulières pour les femmes défenseurs des droits de l’homme.

Dans de nombreuses cultures, l’obligation qu’ont les femmes de s’effacer devant les hommes en public peut les empêcher de critiquer publiquement les actions des hommes portant atteinte aux droits de l’homme. De même, certaines interprétations de textes religieux sont souvent mises en avant pour déterminer des lois ou des pratiques ayant une grande influence sur les droits de l’homme. Les femmes défenseurs des droits de l’homme qui souhaitent contester de telles lois ou pratiques, et critiquer leur incidence néfaste sur les droits de l’homme, sont très rarement reconnues, du fait de leur sexe, comme des autorités qualifiées pour interpréter les textes religieux. Il leur est donc impossible de répondre, sur un pied d’égalité avec les hommes, aux principaux arguments qui sont utilisés contre elles. Par ailleurs, elles peuvent également être confrontées à l’hostilité de la communauté dans laquelle elles doivent continuer à vivre. Les difficultés auxquelles doivent faire face les femmes défenseurs des droits de l’homme exigent parfois une analyse et une réflexion plus approfondies que celles auxquelles sont confrontés les hommes. D. Les auteurs des violations commises contre les défenseurs des droits de l’homme Les autorités de l'État sont les auteurs les plus fréquents des violations commises contre des défenseurs des droits de l'homme, alors qu'elles ont la responsabilité fondamentale d'assurer leur protection. Toutefois, divers acteurs non étatiques commettent également des violations contre les défenseurs des droits de l'homme, ou y participent, et il importe de souligner leur responsabilité.

1. Autorités de l’État

Il n’est pas possible d’énumérer ici l’ensemble des autorités de l’État qui ont été impliquées dans des violations commises contre les défenseurs des droits de l’homme. Il est toutefois utile d’en donner quelques exemples et de souligner que, le plus souvent, lorsqu’une autorité de l’État commet une violation, d’autres autorités de l’État en sont souvent complices pour ne pas avoir empêché les actes commis ou ne pas y avoir réagi. Dans ce contexte, il faut entendre par autorités de l’État un large éventail d’autorités, tant au niveau administratif que politique, et inclure en particulier les autorités locales, ainsi que les autorités nationales. La police et d’autres forces de sécurité sont les auteurs les plus visibles d’actes tels que des arrestations arbitraires, des perquisitions illégales et des violences physiques. Toutefois, en général, d’autres autorités sont également impliquées. Par exemple, lorsqu’un défenseur des droits de l’homme est arrêté, en violation des normes internationales, en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par des autorités locales et qu’il est poursuivi et condamné, il se peut que la police, des membres de l’appareil judiciaire et des magistrats soient tous complices de la violation de ses droits. Lorsque la législation ou les règlements administratifs ne sont pas correctement appliqués afin d’empêcher des défenseurs des droits de l’homme d’enregistrer une organisation non gouvernementale ou de se réunir, les autorités civiles chargées d’appliquer ces règles sont les principales responsables. Il n’est pas rare que certaines autorités de l’État poussent, sous de faux prétextes, les défenseurs à commettre un acte «illégal» sur le plan administratif, pour ensuite les arrêter, les détenir et les condamner. Il peut être difficile d’identifier avec certitude les auteurs de certains actes commis contre les défenseurs des droits de l’homme, tels que des menaces de mort anonymes. Dans de telles situations, comme c’est le cas pour chaque violation, les autorités compétentes de l’État ont la responsabilité d’enquêter sur les actes commis, d’offrir le cas échéant au défenseur concerné une protection temporaire, et de poursuivre les responsables. Lorsque les autorités de l’État n’assument pas cette responsabilité, elles violent leurs obligations. Dans la pratique, dans certains pays, la police refuse parfois de donner suite à des plaintes d’agressions contre des défenseurs des droits de l’homme, voire de les enregistrer, et les tribunaux sont réticents à engager une procédure contre les responsables. L’inaction des autorités a parfois permis la poursuite, ou la répétition, voire l’aggravation de la violation, les menaces de mort répétées finissant par aboutir à l’assassinat du défenseur des droits de l’homme.

2. Acteurs non étatiques

Le groupe des acteurs «non étatiques» est très large puisqu’il comprend les groupes armés, les entreprises telles que les sociétés transnationales et les individus. Si l’État est le principal responsable de la protection des défenseurs des droits de l’homme, il est essentiel de reconnaître que les acteurs non étatiques peuvent être impliqués dans des actes commis contre eux, avec ou sans la complicité de l’État. Les groupes armés recourent régulièrement aux assassinats, aux enlèvements et aux menaces de mort, entre autres, pour réduire au silence les défenseurs des droits de l’homme. Certains de ces groupes agissent en collusion active avec les pouvoirs publics, par exemple les forces paramilitaires, tandis que d’autres, tels les groupes d’opposition armée, luttent contre l’État. Les groupes économiques privés - sociétés transnationales ou grands propriétaires fonciers - ont une incidence de plus en plus reconnue sur les droits économiques et sociaux des populations de la communauté dans laquelle ils sont implantés. Dans certains pays où les défenseurs des droits de l’homme ont organisé des manifestations pacifiques pour dénoncer les conséquences néfastes des sociétés transnationales pour les droits de l’homme, les forces de sécurité ont réprimé ces manifestations dans la violence.

Dans d’autres cas, les autorités ne sont pas intervenues lorsque des inconnus, soupçonnés d’agir au nom d’intérêts économiques privés, ont attaqué des défenseurs des droits de l’homme. Le Représentant spécial du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme a fait observer que, dans certaines de ces attaques, la complicité et la responsabilité d’entités du secteur privé sont évidentes et doivent être reconnues. Il est également arrivé que des défenseurs des droits de l’homme soient victimes d’assassinats, de brutalités et d’intimidations perpétrés par des acteurs non étatiques, tels que des associations religieuses, des notables communautaires ou tribaux, voire des membres de leur propre famille, en réaction directe à leur activité dans le domaine des droits de l’homme.

3. Rôle positif de l’État et des acteurs non étatiques

En général, de nombreux États s’acquittent efficacement de l’obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits de l’homme; par ailleurs, dans presque chaque État il existe, à tout le moins, des personnes parmi les forces de sécurité et les autorités civiles qui font tout leur possible pour protéger les droits de l’homme ou qui sont elles-mêmes des défenseurs des droits de l’homme.

Dans certains cas, des policiers, des juges, des membres de l’administration civile de l’État et des hommes politiques ont couru personnellement de grands risques pour protéger les droits de l’homme d’autres personnes, pour promouvoir la justice et mettre un terme à la corruption. S’il est vrai que certains acteurs privés sont responsables de violations commises contre les défenseurs des droits de l’homme, d’autres jouent un rôle fondamental dans la lutte contre de tels actes.

Les sociétés transnationales peuvent encourager activement le respect des droits, et certaines d’entre elles ont adopté des politiques encourageantes en matière d’emploi et contribué au dynamisme économique et social des communautés où elles sont implantées.

Des responsables religieux ont souvent été le fer de lance d’actions visant à défendre les droits de l’homme et les défenseurs des droits de l’homme eux-mêmes. Dans certains cas, il n’y a pas de séparation nette entre acteurs non étatiques dont l’action serait bénéfique ou néfaste.

Les milieux d’affaires peuvent jouer un rôle positif pour certains droits de l’homme, et avoir une incidence néfaste sur d’autres. C’est pourquoi il est essentiel de déterminer de quelle manière les entreprises et d’autres acteurs répondent aux défenseurs des droits de l’homme qui attirent leur attention sur l’impact négatif de leurs activités sur les droits de l’homme.Créer un site
Créer un site